Model innowacji

Model innowacji możliwy do wdrożenia w innych województwach

Projekt „Głucha Mama na rynku pracy” został wybrany do testowania jako innowacja społeczna w ramach Wiosennego Inkubatora Innowacji w okresie kwiecień – październik 2018. Objął on szereg działań, które wdrożyliśmy w tzw. mikroskali w dwóch województwach: śląskim i małopolskim, a dokładniej w Katowicach i Krakowie. Na podstawie naszych doświadczeń stworzyliśmy „Model innowacji”, który może zostać upowszechniony w pozostałych województwach Polski. [ZOBACZ MODEL INNOWACJI] Innowacja społeczna dotyczyła wypracowania modelu wsparcia Głuchych Kobiet na rynku pracy. W ramach innowacji powstały materiały edukacyjne w PJM do wykorzystania przez osoby Głuche i urzędy pracy.

Odbiorcami niniejszego modelu innowacji są urzędy pracy – wojewódzkie, grodzkie, miejskie, powiatowe, ale z modelu będą mogły skorzystać też inne podmioty, zarówno państwowe, samorządowe jak i prywatne. Chodzi bowiem nie tylko o samą tematykę działania, ale także o model komunikacji z głuchymi, diagnozowania ich potrzeb i wypracowywania rozwiązań – w oparciu o organizacje pozarządowe i tłumaczy PJM. Niniejsza strona internetowa jest gotową bazą do tworzenia podobnych projektów przez urzędy pracy w całej Polsce. Trzeba podkreślić, że informacje w PJM zawarte na stronie posiadają tłumaczenie na język polski, a więc urzędnicy chcący rozpocząć swój projekt, będą mogli zapoznać się z treścią filmów miganych, wykorzystać ją lub na tej podstawie stworzyć nowe treści.

Model innowacji „Głucha Mama na rynku pracy” krok po kroku opisuje kulisy tego projektu – od powstania pomysłu, poprzez działania przygotowawcze, skończywszy na realizacji działań projektowych. Opisujemy nasze pierwotne założenia, konfrontując je z rzeczywistymi osiągnięciami, przekazujemy także nasze wnioski i porady dla osób, które chciałyby stworzyć podobny projekt w innej części Polski. Struktura publikacji przedstawia się następująco:

  • Część 1: Wprowadzenie, w której znajdziecie opis projektu, charakterystykę odbiorców i cele projektu;
  • Część 2: Działania w Wojewódzkich Urzędach Pracy w Katowicach i Krakowie, w której opisujemy przebieg współpracy z WUP, filmy-przewodniki w PJM po WUP, szkolenia dla pracowników WUP, rekrutację uczestniczek projektu, Dni Otwarte dla Głuchych Kobiet w WUP, filmy „moja historia” opowiedziane przez Głuche Kobiety oraz tworzenie wstępnej wersji kontentu projektowego;
  • Część 3: Działania merytoryczne, w której zamieszczamy informacje o ankiecie ogólnopolskiej w PJM, filmach edukacyjnych w PJM na temat rynku pracy, wideo-słowniku w PJM, stronie internetowej, dokumencie synergia wiedzy, niniejszym modelu innowacji oraz zakończeniu projektu.

Załącznikiem do modelu innowacji jest dokument „Synergia wiedzy”. [ZOBACZ SYNERGIĘ WIEDZY] Składa się on z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy komunikacji z Głuchymi Kobietami – potencjalnymi uczestniczkami projektu lub też odbiorczyniami rezultatów projektu (strony internetowej, filmów edukacyjnych itp.) w ich naturalnym kanale komunikacji, czyli języku migowym. Znajdziecie tu printscreeny i linki do: 3 vlogów, wprowadzenia i pytań do ankiety ogólnopolskiej, filmów edukacyjnych o rynku pracy i wideo-słownika, a także porównanie dwóch stron internetowych, które powstały w ramach kolejnych etapów projektu. W drugiej części znajdują się pliki dotyczące diagnozowania merytorycznej spójności kontentu i podsumowania działań, czyli formularz zgłoszeniowy dla uczestniczek, ankieta ewaluacyjna po Dniu Otwartym oraz raporty wewnętrzne zespołu.

Mamy nadzieję, że lektura modelu innowacji będzie zarazem ciekawa, jak i pożyteczna. Zapraszamy do czytania!


Dokument SYNERGIA WIEDZY